tisdag 29 november 2011

Nya Slussen tas tolfte december

Igår togs ärendet om Slussen upp på kommunfullmäktige i Stockholms stad. Det bordlades dock av oppositionen, därav ingen debatt. Ärendet ska upp på nästa kommunfullmäktigemöte den tolfte december.

Många myter och rentav lögner florerar om Nya Slussen. Centerpartiets gruppledare Per Ankersjö skriver idag på SvD Brännpunkt med anledning av den artikel som Stella Fare mfl stadsbevarare skrev häromdagen, där han också bemöter de falska rykten som tyvärr sprids.

Slussen måste byggas om vart hundrade år. Dess funktion är ju att tappa av vatten från Mälaren. Detta kan ske bättre med den Nya Slussen, även med tanke på ev ökande vattenstånd. En annan funktion är att sammanbinda Södermalm med Gamla stan. Det behövs filer där såväl bilar som kollektivtrafik, cyklar och fotgängare kan ta sig fram. Detta blir mer välplanerat i och med Nya Slussen.

Något som diskuterats är siktlinjerna. Bevararna önskar stå på Södermalmstorg och ha samma utsikt om tjugo år som idag. Men vad är det för nostalgi? Det viktiga är ju att Katarinahissen bevaras, att Slussen blir mer öppet, tillgängligt och grönt, vilket liggande förslag innebär. En park ska få plats, utöver de torgplatser som ska moderniseras. Under en rundringning av SvD i förra veckan uttryckte jag mig att vi får "ett modernt, grönt och cykelvänligt Slussen".

Slussen behöver byggas om. Förslaget har stötts och blötts. I Centerpartiets grupp har vi fått dragningar om Nya Slussen åtminstone vid två tillfällen. Jag ser framemot att trycka på ja-knappen i Stadshuset den tolfte december.

Johan Hedin bloggar också.

Etiketter: , , , ,

lördag 26 november 2011

Fokus på måluppfyllelse funktionsnedsatta

I torsdags var det Utbildningsnämnd i Stockholms stad. Jag ersattes av Tobias Gillberg, då jag deltog i KSL:s arbetsmarknadsberedning. Två viktiga frågor stod på agendan, där jag givetvis i egenskap av gruppledare varit delaktig i förarbetet.

Ett nytt avtal om VFU-studerande ska tecknas mellan Stockholms universitet och länets kommuner. Där tankade jag in att man även måste involvera Friskolornas Riksförbund, som ju står för en ansenlig del av marknadsandelarna och är en betydelsefull arbetsmarknad för lärarna och därmed bör ta ansvar för VFU-studerande. Alliansen betonade också att handledning av blivande lärare bör ses som en del i karriärvägen för befintliga lärare. Helst ska pengen tillfalla den som åtar sig att vara handledare, inte betalas ut till skolan/arbetslaget.

Jag tog också ett initiativ till en skrivelse som Alliansen lade. Den handlar om potentialen i måluppfyllelse hos elever med funktionsnedsättning. Detta efter ett samtal med Emma Henriksson (KD). Förvaltningen får nu i uppdrag att genomlysa de funktionsnedsattas måluppfyllelse, samt att komma med förslag till förbättringar. Här följer skrivelsen:


"Översyn av måluppfyllelse för funktionsnedsatta

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. För att alla
elever ska ha möjlighet att nå målen är det centralt att skolan följer upp
elevernas kunskapsnivåer samt i ett tidigt skede sätta in åtgärder där det
behövs. Alla elever ska få stöd att nå så långt som de har förutsättningar att
nå.

Elever med funktionsnedsättningar riskerar en sämre
måluppfyllelse än elever utan funktionsnedsättning. Döva och
hörselskadade elever har t ex en sämre måluppfyllelse än elever med fullgod
hörsel.

Det behövs en översyn av hur elever med funktionsnedsättning
klarar måluppfyllelsen i skolan idag. Därför uppdras utbildningsförvaltningen
att under 2012 göra en kartläggning och återkomma med förslag på riktade
åtgärder för att höja resultaten för elever med funktionsnedsättning."

Etiketter: , , , , , ,

onsdag 23 november 2011

Delaktighet och egenmakt

Idag var jag åhörare på ett arrangemang hos Institutet för Framtidsstudier. Fokus var delaktighet och egenmakt med ett mångfaldsperspektiv. Föreläsarna mötte ett nästan fullsatt Folkets Hus i Rinkeby.

Den förste forskaren Gunnar Myrberg redovisade slutsatser om självtillit och systemtillit i relation till politiskt engagemang hos olika samhällsgrupper. Kontakter med politiker samt vardagsmanifestationer var högst bland infödda med utländsk bakgrund. Personer som var föreningsdeltagare hade större andel kontakter, utförde protester och kände större självtillit än personer som inte var föreningsmedlemmar. Svenskar generellt har i genomsnitt tre föreningsmedlemskap. Invandrade har med sina 2-2,5 medlemskap också internationellt sett stor andel medlemskap.
Myrberg hade funnit ett starkt stöd för politiskt engagemang (kontakter, protester och självtilltro) i relation till färdighetsträning i form av föreningsdeltagande. Slutsatsen är alltså att föreningsdeltagande i form av utbildningar är viktigt och ger politiska redskap!

Intressanta slutsatser av en forskare som heter Viktor Vesterberg om egenmakt gavs. Han hade observerat ett arbetsmarknadsprojekt, samt gjort en del intervjuer med både deltagare och gruppledaren. Egenmakt var ett viktigt mål med projektet, men då några deltagare var "dittvingade" förstod de inte alls vad han menade med begreppet egenmakt, medan ledaren beskrev sin roll som någon form av katalysator för deltagarnas idéer och initiativ som skulle leda till egenmakt.

Under fikapausen talade jag dels med representanter från Försäkringskassan, dels med en kvinna som driver ett företag som hjälper sociala företag med ansökningar. Jag fick en hel del tips om ställen att göra studiebesök på, samt mer kunskap i ämnet. Tack för det www.europfc.com !

Etiketter: , , , ,

måndag 21 november 2011

Centerpartiet som idémotor

Idag presenterade Annie Lööf och Per Ankersjö bakgrunden och inriktningen för Centerpartiets förnyelsearbete kring nytt idéprogram. Det är roligt att Lööf valt just Ankersjö till ordförande för idéprogramgruppen. De skriver på Brännpunkt här

Programmet ska vila på värden som frihet, trygghet och hållbarhet. Det är ett viktigt arbete som kan komma att involvera många människor under en öppen process där engagemang skapas och får växa. Resultatet kommer att bli så bra som möjligt om så många som möjligt gör sig delaktiga och gör sin röst hörd. Idéprogrammet ska ersätta det befintliga programmet "Där människor får växa" som har tio år på nacken och ligga till grund för den politik och den kommunikation Centerpartiet ska driva och föra gentemot väljare i vårt avlånga land. Det ska antas på en framtidsstämma 2013. Jag ser framemot att vara delaktig. Jag blir också stolt över mitt parti som går i bräschen för att mejsla ut en framtidsbild för Sverige.

Johan Hedin, Magnus Svensson, Mikael Persson och bloggar också. Roligt att också se Emil Källström ta plats i programgruppen.

Etiketter: , , , ,

fredag 18 november 2011

Centerpartiets Brommanätverk 20 nov 17.30

På söndag är det dags för Brommanätverket att ses på Coffeehous by George i Alvik kl 17.30. Medlemmar, sympatisörer och intresserade hälsas välkomna.

Vi ska diskutera evenemangsstrategi för Stockholms stad och praktisk IT- och mediekompetens i förskolan - övergripande projektplan för Brommas förskolor. Därtill är stadsmiljöfrågorna alltid aktuella. Varmt välkommen!

Etiketter: , ,

torsdag 17 november 2011

Budgetfullmäktige - anförande arbetsmarknad och företagande

Idag är det dags för andra dagens budgetdebatt i Stockholms stadsfullmäktige. Dagen inleds med fokus på arbetsmarknad, företagande och integration. Ulla Hamilton inledde med ett kraftfullt tal om nyföretagande och arbetsmarknad. Karin Wanngård, som liksom jag är vald till Arbetsmarknadsberedningen i KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, tog debatten från socialdemokraternas sida. Både hon och Karin Rågsjö (V) har dock varit osynliga på de två möten den nystartade beredningen hittills har haft. Det kanske speglar stadshuset oppositionspartiers verkliga engagemang i arbetsmarknadsfrågan?

Här följer mitt inledningsanförande:Fet
"För några år sedan pratade jag med en femtonårig kille som sa:
- När människor behandlar en som om man inte kan något och tycker synd om en så blir man passiv och hjälplös, men när människor tror på en och att man kan ta ansvar, då växer du och tar ansvar.

Självförsörjning är ett av de viktigaste politiska målen för Alliansen. När människan kan försörja sig själv och sin familj känner hon trygghet, samhörighet och egenmakt i vardagen. De människor som står utanför arbetsmarknaden ska ges bästa förutsättningar att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt.

Studie- och yrkesvägledningen spelar här en viktig roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. När det gäller de nyanlända är sfx - yrkesinriktad svenskundervisning för invandrare - en bra väg för den som kommer med en yrkesutbildning och snabbt vill lära sig svenska. I övrigt är sfi invidivanpassad, men avhoppen måste bli färre. Språkkunskaper är grunden för att känna samhörighet och inkludering.

Studie- och yrkesvägledningen är också betydelsefull för de 16-19-åringar som har hoppat av skolan. Praktikplatser och sommarjobb är viktiga insatser för att ge meriter och erfarenhet. Men Jobbtorget i sig kan aldrig vara slutmålet. Ett riktigt jobb måste vara slutmålet för självförsörjningsplanen.

Centerpartiets analys är att det måste till fler jobb. Dessa skapas inte av staden i sig, som vänsterflanken anser, utan av människor av kött och blod som har goda affärsidéer, i vilka de satsar tid, engagemang, kompetens, kapital. 2010 startade 12 697 företag i Stockholms stad. Det är rekord! 12 697 människor av kött och blod valde att starta ett företag för att ge sig och kanske andra jobb.

Här spelar Nyföretagarcentrum med sin rådgivning en stor roll. Ju fler personer som väljer att starta och driva företag, desto större chans är ju att dessa säger upp sig från en arbetsplats och på så sätt ger chans till arbete för en annan person. Stadens företagslotsar är viktiga för att främja enkelhet och att företagaren lägger så lite tid som möjligt på administration. Tid som kan användas till försäljning, produktion, kvalitetsutveckling eller rekrytering.

Jag vill också poängtera att en hög takt i bostadsbyggandet, en välfungerande infrastruktur och låg skattesats är viktiga för företagarna.

Nyckeln till jobb i framtiden är att varje femtonåring har goda kunskaper, känner tron på sig själv, har förmågan att ta ansvar och nyfikenheten på att växa - har egenmakt."

Debatten handlade om sfi, Jobbtorgen och ungdomsarbetslöshet. Oppositionspartierna bidrog främst med falska siffror, som Hamilton slog hål på. Ungdomsarbetslösheten har minskat. Jag poängterade det avtal som skrivits mellan SKL och arbetstagarorganisationerna: Ungdomsavtal med praktik 1-3 månader och därefter visstidsanställning under sex månader. Men det är en sista utväg, när det absolut inte är möjligt att skapa eller hitta ett riktigt jobb.

Etiketter: , , ,

onsdag 16 november 2011

Budgetfullmäktige - anförande skola

Idag på fullmäktigedebatten ägnades två timmar åt diskussion om grundskolan, gymnasieskolan, skolbarnsomsorg och SISAB:s verksamhet. Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) inledde debatten och Johanna Sjö (M) höll sitt anförande därefter. Mitt inledningsanförande följer här:

"Stadens skolor ska bedriva en undervisning som ger hög kunskapsutveckling för alla elever. Då krävs tydliga kunskapskrav och höga förväntningar på både elever och föräldrar. Framgångsfaktorer är tydligt fokus på kunskap, engagerade lärare, tydliga ordningsregler och tät föräldrasamverkan.

En av de största utmaningarna är att lyfta kunskapsresultaten i de skolor som idag har en låg måluppfyllelse. Men goda exempel finns och de lyfts fram som vi hörde i skolborgarrådets tal. Strukturerat ledarskap och tydliga mål har lett till höjda kunskapsresultat. Och givetvis ska skolledares och lärares löner kopplas tydligare till uppnådda resultat och pedagogisk skicklighet.

Centerpartiet betonar att individens behov ska stå i fokus för undervisningen. På samma sätt som spetsklasser ska erbjuda utmaningar för elever med hög fallenhet för studier ska barn i behov av särskilt stöd få tillgång till sommarskola, speciallärare, lördagsgymnasium och läxhjälp.

Rektor spelar en avgörande roll för skolans pedagogiska utveckling. Ansvaret för elevernas resultat, uppföljning och åtgärder för att förbättra resultatet ligger hos rektor. Ledarskapet hos rektor och lärare är av stor betydelse för hur eleverna uppnår målen i skolan. Tydliga, mätbara och förankrade mål är nyckeln. Stadens centrala skolorganisation ska också ha tydliga mål och arbeta med identifierade framgångsfaktorer. Att varje skola ska se sin skola som den bästa - smaka på den. Givetvis ska vi politiker i vårt ledarskap visa förtroende för professionen och fatta beslut som bygger på evidens.

Jag skulle också vilja lyfta fram den pedagogiska potential som finns i skolbarnomsorgen och fritidshemmen. Tänk er läxhjälp, läsning och annan pedagogisk verksamhet som ger ett mervärde och kan frigöra tid för familjerna.

För att barnen i svenska skolor ska orka lära bjuds det på skolmat. Och som matglad och stolt centerpartist citerar jag budgeten: "Stockholm ska bli en föregångskommun där elever och personal i skolan vet att de får en god, näringsrik och säker mat."

Jag vill också betona inomhusmiljöns betydelse för elevernas fysiska hälsa och lärande. Våra elever förtjänar en bra ventilation. Förebyggande verksamhet måste förekomma där barn och lärare görs delaktiga. Inomhusluften ska mätas vid relevanta tidpunkter då lokalerna används. Uppföljningen ska prioriteras och intensifieras."

Debatten kom att handla mycket om lärarnas löner och kunskapsresultaten. Vänsterpartiet hade fått resultaten om bakfoten när de menade att resultaten gått bakåt. Jag ifrågasatte vänsterpartiernas förslag om att slopa skolvalet.

Mitt andra anförande löd enligt följande:

"Bästa sättet att bädda för självförsörjning och att varje ungdom får eller skapar sig ett jobb är att bedriva god utbildning med kunskap i fokus. Alliansen har reformerat grundskola och gymnasieskola i denna anda.

Dagens unga behöver veta vad som förväntas av dem då de kommer ut på arbetsmarknaden. Centerpartiets analys är också att en högre grad behöver starta och driva företag för att de ska ha sysselsättning i framtiden.

Regionala programråd och samverkan med branscherna gör att utbildningen blir mer verklighetsanknuten.

Lärlingsutbildningarna ger praktik och kunnighet inom praktiska yrken.

Entreprenörskap i gymnasieskolan är en annan viktig grundsten. Men också att Stockholms skolor samverkar med näringsliv, universitet, högskolor, samt den breda satsning på matematik, teknik och naturvetenskap som fortsätter inom grund- och gymnasieskolan, där vi kan möta arbetsmarknadens behov. Med glädje ser vi nu att antalet elever som ansökte till naturvetenskapligt program ökade i höstas.

Att fler unga får chansen att starta, driva och testa att avsluta företag till exempel inom ramen för Ung Företagsamhet gör att de känner sig bekanta med företagande och entreprenörskap och får växa på ett helt annat sätt än de gör i de andra ämnena, vilket också visar sig att de gör i verkligheten sedan.

Det viktigaste för framtidens jobb är kanske att förskolebarnens nyfikenhet följer med upp i åldrarna. Det entreprenöriella lärandet i grundskolan bejakar initiativ och kreativitet på ett sätt som gör att eleverna känner delaktighet och får ta ansvar på ett värdefullt sätt.

Med alla dessa utbildningspolitiska insatser i kombination med arbetslinjen och en bra näringslivspolitik hoppas jag att de som är verksamma i Stockholms stads kommunfullmäktige om ett decennium står här i talarstolen och konstaterar att alla elever når målen, att avhoppen i gymnasieskolan inte existerar och att ungdomsarbetslösheten är obefintlig."

Etiketter: , , , , , ,

Budgetfullmäktige - anförande förskola

Budgetfullmäktige pågår i Stadshuset. Per Ankersjö briljerade i gruppledardebatten med det gröna innehållet och sin rappa, humoristiska förmåga i talarstolen. Jag har ansvarat för områdena förskola och skola. Här följer mitt anförande på området förskola:

"En dag satt min son och bröt sönder en pinne och la de lika långa bitarna bredvid varandra två och två på golvet. -Vad göör du?frågade jag. -Leker matematik, svarade han.

En annan gång vid hämtning på förskolan - som lärt honom att leka matematik - möttes min make av ett gäng barn iklädda mantlar. De lekte Harry Potter på gården. På vilan läser de "Mio min Mio" och samtalar sedan om boken. Förskolebarnen får göra teaterbesök och vattenexperiment, baka och sy. Pedagogerna dokumenterar utflykter och aktiviteter.

Centerpartiet vill att alla föräldrar i Stockholm ska känna sig trygga med att deras barn får god omsorg och är nöjda med utveckling och lärande. Pedagogernas utgångspunkt ska vara varje barns förmåga och lust och vilja att lära. Stockholms duktiga förskolepedagoger ska ta tillvara barnens erfarenheter av att vara tillsammans på, att samtala, att berätta, att läsa böcker. Och föräldrar till flerspråkiga ska veta att deras barn möts av pedagoger som har kompetens om språkutveckling och möts av ett interkulturellt förhållningssätt.

Den fysiska miljön på förskolorna ska väcka nyfikenhet, inspirera och utmana barn till utforskande och upptäckande. Miljön ska ge möjlighet till en aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs ju redan i förskoleåldern. Där behöver alla stadsdelsnämnder ta till sig budskapet om att alla barn har rätt till god, varierad och näringsriktig mat i förskolan.

Förskolan är ju starten på det livslånga lärandet. Sedan tar skolan över med förskoleklass. Viktigt är att ta tillvara de år som barnet har gått i förskolan. Därför ska det nu utarbetas skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången för barn i behov av särskilt stöd.

Barnomsorgsgarantin uppfylls i Stockholm. Detta tack vare de fristående alternativen. Därför är det viktigt att utveckla ytterligare samverkan med fristående förskolor."

Etiketter: , , ,

lördag 12 november 2011

Annie Lööf hos Stockholms län och stad

Idag var det stor gathering med hundrafemtio centerpartister från stad och län som lyssnade till Annie Lööf i Östermalms föreningslokaler. För min del var det första gången jag hörde Annie tala sedan hon valdes som partiledare. Annie talade om frihet, trygghet och hållbarhet. Hon menar att vi ska ge frihet till fler och trygghet till alla. Annie berättade om hur företagen är vardagshjältar då de anställer funktionsnedsatta som i sin tur sprider glädje på jobbet och genomför uppgifter med stolthet.

Annie menade att vi måste visa grönt ledarskap i Centerpartiet. Hon talade också om att vi ska driva en optimistisk möjlighetspolitik. Själv har hon inlett Framtidsresan där hon besöker arbetsplatser och företag för att lyssna och lära.

På eftermiddagen deltog de förtroendevalda i olika nätverk där jag hade engagerats i arbetsmarknad-integration-företagande med anledning av att jag är verksam i Arbetsmarknadsberedningen i KSL. Det var en inspirerande dag.

Christian Ottosson och Mikael Persson bloggar också.

Etiketter: ,

torsdag 10 november 2011

Ombud på SKL:s kongress

Jag har förmånen att få vara ombud för Centerpartiet på Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s kongress. Majoriteten är knapp och det finns inte mycket utrymme att förändra förslag styrelsen har lagt. Man bifaller, besvarar eller avslår nästan 89 motioner. Viktigast är inriktningsdokumentet som består av "Förbundets verksamhet", "Möjligheter och utmaningar" och "Verksamhetens inriktning 2012-2016".

Jag var uppe i debatten under avsnittet "Möjligheter och utmaningar" där styrelsen defensivt beskriver miljöarbetet och är ute på hal is då man vill förändra livsstil. Jag citerar styrelsen: "Samtidigt som klimatfrågan blir allt mer angelägen har kraftfulla internationella överenskommelser visat sig svåra att genomföra. För att hejda den negativa utvecklingen av klimatet fordras nya lösningar med koppling till både livsstil och ny teknik." (s 14, inriktningsdokumentet).

Jag anförde följande:
"När det gäller möjligheter och utmaningar om klimatomställningen avsnitt 2.10 yrkar jag bifall till styrelsens förslag, men vill göra ett medskick till styrelsen som lite för defensivt skriver om miljöarbetet. I min verklighet i Stockholms stad ser vi klimatarbetet som en stor möjlighet. Klimatfrågan blir allt mer angelägen, som styrelsen skriver. Men i mina ögon sett står Sverige internationellt sett som en förebild och driver på utvecklingen, i såväl EU som globalt. Jag instämmer i att nya lösningar fordras både nationellt och lokalt, men inte ska vi döma över och förändra människors livsstil, som styrelsen skriver. Nej, nyckeln till framgång är ambitiösa, tydliga, mätbara mål, att bejaka ny teknik och hitta metoder för att ge incitament till den som gör miljöval eller att den som smutsar ned får betala för det. Vi ska inte döma människor som kör bil, utan premiera den som kör fossilfritt eller går före teknikmässigt. Utmaningen är att hitta incitament för brukare och företagare som tex viktbaserad avfallstaxa, lönekriterier som premierar miljöansvar i arbetet eller att kommuner har rådighet att ta ut avgifter för vägar eller dubbdäcksanvändning. På så sätt kan vi som politiker få människor att ändra på hur de gör saker, utan att vara fördömande eller skuldbelägga vad de gör. Och på så sätt kan vi kombinera en offensiv miljöpolitik med ökad tillväxt, som vi vill ha i framtiden. Tack!"

Etiketter: , ,

onsdag 2 november 2011

Ekonomiska styrmedel ska rädda klimatet

Ikväll var det dags för Stockholmscenterns politikpub. Ett tjugotal medlemmar och intresserade slöt upp. Martin Ådahl, vd i tankesmedjan Fores, talade på temat klimatpolitik och grön tillväxt. Det var intressant att höra honom tala om att politiska åtgärder är det som behövs för att motverka utsläpp. Han pekade på koldioxidskatter och ekonomiska styrmedel som signaler för att stimulera de som i vardagen agerar miljövänligt.

Ådahl efterlyste i de internationella sammanhangen och förhandlingarna de ekonomiska uträkningarna, som måste vara grunden för resonemangen. Det är också det som kan locka in Kina på banan i större utsträckning, då man givetvis strävar efter tillväxt.

Det var intressant att lyssna till någon som ser finanskrisen som en möjlighet, men ändå inte glamouriserar den svenska miljöpolitiken, utan hade flera lösningar på framtida miljöpolitik. Jag översatte givetvis det som sades till den kommunala nivån och berättade om de styrmedel Per Ankersjö har förhandlat igenom i stadens budget, tex att avfallstaxan kommer att bli viktbaserad, vilket gör att det lönar sig att sopsortera och framför allt att sortera ut matavfallet.

Etiketter: , , ,

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter