torsdag 29 januari 2015

Bromma stadsdelsnämnds verksamhetsplan 2015 - Centerpartiets ersättaryttrande

Idag var det premiär för den nya stadsdelsnämnden i Bromma att sammanträda. Huvudnumret var den verksamhetsplan med tillhörande budget som var föremål för beslut. Det är det dokument som styr alla nämndens verksamheter. Eftersom det är ny majoritet hade förvaltningen lagt ett förslag som givetvis var inspirerat av den rödgrönrosa majoriteten. I egenskap av ersättare hade jag skrivit ett ersättaryttrande som lades i samband med ärendet. Det följer nedan:

"Alliansen efterlämnar en mycket väl fungerande verksamhet i Bromma stadsdelsnämnd till den nya majoriteten. Utvärderingar visar att förvaltningens verksamheter i de flesta fall ligger i topp i staden. Bidragande till detta är ett kontinuerligt förnyelsearbete och satsningar. Vi förutsätter att detta i allt väsentligt fortsätter. Den nya majoriteten anger även vissa satsningar. Med hänsyn till den knappa ökningen av stadsdelens budget för 2015, där det mesta tas i anspråk av ökade kostnader, måste fortsatt kraftfull ekonomistyrning och effektivisering av verksamheterna genomföras.

Centerpartiet står för en närodlad politik där beslut ska fattas så nära människor som
möjligt. Vi har en vision om ett Bromma som är livfullt, öppet och grönt. En stadsdel där företagsamhet frodas, människor upplever frihet och alla är välkomna.

Vi vill ha ett frihetligt Stockholm där människors egen vilja och rätt att välja kvalitativ verksamhet står i centrum. Brommabornas valfrihet ska vara styrande för all verksamhet, medborgarens behov ska stå i centrum och människors idéer för hur staden ska byggas och utvecklas tas om hand. Genom valfrihet skapas konkurrens vilket i sin tur leder till bättre kvalitet, fler småföretagare, tillväxt och mångfald. Rätten att välja kvalitativ vård och omsorg bör vara grundläggande.

Stockholm ska också vara en ledande förebild för ett modernt samhälle som är miljöanpassat och långsiktigt hållbart. En stad där ekonomisk tillväxt ger förutsättningar för effektiv politik mot klimatförändringarna. En stad där grönska får frodas och där tät bebyggelse ger svaret både på bostadsbristen och på klimatutmaningar.

Utveckling av lokaldemokratin
Centerpartiet vill hellre se en utveckling av biblioteken, gärna i samverkan med lokalt förenings- och näringsliv, istället för att återigen starta upp ett kostsamt medborgarkontor.

I arbetet med att hitta platser för nya bostäder är det av stor betydelse att de människor som ännu inte har någon bostad värnas. Sällan tas intresset för fler bostäder tillvara i diskussioner om nya byggnationer. Centerpartiets hållning är att bygga en tät, miljövänlig stad där vi gärna bygger på höjden och i kollektivtrafiknära områden för att få till så många bostäder som möjligt. Det är viktigt att många byggärenden kommer på remiss till stadsdelsnämnden så att diskussionen om fler bostäder hela tiden hålls levande.

Förskola
Centerpartiet önskar se en plan för tillagningskök för samtliga förskolor. Där så inte är praktiskt möjligt önskar vi se en redogörelse för vilka hinder som finns och hur de kan överbryggas. Förskolebarnens nöjdhet med maten och måltidsstunden ska utvärderas och mätas.

Samverkan mellan förskolor och bibliotek är av stor vikt för barnens läslust. Kulturverksamhet är viktigt, men processen ska ägas av förskolorna själva, inte styras av stadsdelen. Behoven och intressena är olika på de olika förskolorna. Någon ny tjänst som kultursekreterare bör därför inte inrättas. Det är inte heller stadsdelens roll att agera teaterdirektör genom att sätta upp teater för förskolor.

Fritidsverksamhet
Den fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar i stadsdelen ska vara öppen, lyhörd och flexibel. När nya behov uppstår måste resurserna kunna riktas om och göra unga delaktiga. Den verksamhet som äger rum vid Björklunds hage är ett fint exempel på hur föreningslivet kan driva verksamhet för allmänheten.
 
Föreningsinitiativ bör uppmuntras. Till exempel kan förvaltningen kontakta KFUM för att höra efter hur en parkour-anläggning med hjälp av återbrukad parkutrustning skulle kunna göras vid lämplig plats. Förvaltningen kan också försöka få till OPS-lösningar för nya utegym, där t ex föreningar och företag står för material och förvaltningen för driften.

Istället för att förvaltningen själv arrangerar sommarverksamhet bör studieförbund, idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Västerort bjudas in i början av året för att planera gemensam marknadsföring av sommaraktiviteter som föreningarna arrangerar. Fältassistenternas och ungdomsrådets kännedom om flickors och pojkars behov bör dockas ihop med föreningarnas önskemål och initiativ.

Under året bör en fritidsverksamhet för tonåringar i Annedal startas. Med fördel sker detta i dialog med t ex Utbildningsförvaltningen vad gäller lokaliteter och med föreningslivet vad gäller utförande, men framför allt i samverkan med Annedalsborna och berörda ungdomar.

Förvaltningen bör också informera föreningslivet om att ensamkommande flyktingbarn troligen snart kommer till ett boende i Bromma, samt föra en dialog om vilken samverkan som kan ske vad gäller fritidsverksamhet och kontaktytor med föreningarna.

Äldreomsorg
Valfriheten inom äldreomsorgen är lika viktig för våra äldsta brommabor med familjer som valet av förskola är i början av livet. Att entreprenadavtalet för Tallbackens vård- och omsorgsboende med Vardaga avbröts är olyckligt. En dialog kring samverkan av tillagning av mat skulle ha förts innan nya majoriteten beslutade att inte förlänga avtalet med välfärdsföretagaren. Övertagandet av Tallbackens vård- och omsorgsboende i kommunal regi ska avbrytas omgående. En ny upphandling bör genast göras, där samverkan kring tillagningsköket vid Mälarbacken bör ingå som en central del. Det är också viktigt att man upphandlar en entreprenör med spjutspetskompetens inom matlagning för äldre som kan laga maten så fort tillagningsköket med alla rutiner är på plats. Det blir en stor kvalitetshöjning för de äldre när maten blir närlagad i det nya köket.

För en överblick av kvaliteten i äldreomsorgen kan verksamhetsuppföljningar samlas till ett tillfälle under året för nämndens räkning. Med en samlad genomgång kan nämnden bättre se vilka övergripande satsningar som behöver göras för att höja kvaliteten i såväl kommunal som enskild regi.

Miljö
Målet för insamling av matavfall för biologisk behandling bör höjas till 50 % och senare till 100 %. Enheterna bör också arbeta medvetet mot matsvinn. De anställda bör vara involverade i metoder mot svinn och positiva exempel bör spridas mellan verksamheterna.

Förvaltningens arbete med upphandling av cyklar, elcyklar och elbilar har under det senaste året intensifierats, vilket rimmar väl med en god klimatpolitik. En lokal laddinfrastruktur bör stå i fokus 2015.

Kemikalieplanen är ett resultat av Centerpartiets initierade miljöarbete i Stadshuset under den senaste mandatperioden. Även äldreomsorgen bör bli så giftfri som möjligt.

Stadsdelsförvaltningen bör generellt ställa sig positiv till förslag om nya platser för återvinningsstationer så att det blir lättare för brommaborna att källsortera.

Stadsmiljö, parker och naturreservat
Den totala minskningen av resurser till parker och grönområden har med den nya budgeten minskat med 1,7 mnkr, enligt förvaltningen. Detta är en ambitionssänkning som Centerpartiet inte finner acceptabel. Parker, naturreservat och grönområden är viktiga vardagsrum för stockholmarna. Med god skötsel och städning ökar trygghet och trivsel.

Stadsodling och idéburen stadsförbättring är något som inte nämns med ett ord i verksamhetsplanen. Centerpartiet vill se att brommabornas idéer och initiativ bjuds in och kan tas tillvara. Dels kan de befintliga trygghetspromenaderna utökas till att bli stadsmiljövandringar där det är möjligt för brommaborna att komma med förslag om vad som kan adderas till stadsmiljön. Det kan gälla diskussioner om funktioner för olika markytor, men också stadsodling, att plantera fruktträd, att sätta upp belysning, papperskorgar eller att asfaltera en upptrampad stig. Dels bör stadsdelen bjuda in brommaborna till att lämna in stadsmiljöförslag med betoning på att driva idéer själva.

Lillsjöparken är en väl använd park som lämpar sig för stadsmiljöutveckling. Därför vill Centerpartiet se en vision för Lillsjöparken där en del kan vara att ge förslag på vad entreprenörskap skulle kunna bidra med. Parken ska förbli en park.

Centerpartiet vill se belysning i Judarns naturreservat på gångvägen mellan Färjestadsvägen ned mot Judarn, förbi den nordöstliga grillplatsen och upp mot Åkeshovs Gårdsväg. En belysning skulle kunna öka användningen av området även vinter- och kvällstid. Ett första steg är en miljökonsekvensanalys.

Det är av stor betydelse att fallna, farliga träd och rotvältor tas omhand skyndsamt. Ålstensskogen bör snarast inrättas som kultur- eller naturreservat.

Upphandling
Stockholms stads upphandlings- och konkurrenspolicy ska inte – som majoriteten föreslår - revideras mot bakgrund av att överskott som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Det måste vara möjligt att göra vinst även i välfärden. Givetvis ska verksamhetsuppföljningarna vara vassa och målen för kvaliteten höga, men att ge incitament för kostnadsdrivande verksamheter kan inte vara ett självändamål.
 
Det är viktigt att upphandlade livsmedel är fria från antibiotika och att livsmedelsproducenterna vars varor köps upp har haft samma krav på djurhållning och miljö som ställs på svenska livsmedelsproducenter.

Företagande börjar smått och med hårda insatser. Rätt affärsidé och satsning kan göra att företag under några år växa sig stora. När det gäller upphandling är det därför viktigt att staden ger även små entreprenörer möjligheten att vinna anbud. Detta kan man göra genom att stycka upp stora upphandlingssjok till mindre. För stadsdelsnämnden gäller det t ex städning och hantverkeri, där Bromma stadsdelsnämnd samverkar med tre respektive fem andra nämnder.

I övrigt hänvisar jag till Centerpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige."

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter