måndag 15 juni 2009

Skollagsförslag på remiss

Idag presenterades förslaget om ny skollag. Sofia Larsen har gjort ett bra jobb. Centerförslagen om flexibel skolstart och möjligheten att överklaga betyg i grundskolan ska utredas vidare.

Inledningsparagrafen anger att skolundervisningen ska ge kunskaper och värden. Observera ordningen på orden! Nytt är också MR-perspektivet i §2: "Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värde-ringar såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor."

Centerframgångar är: Modersmålsundervisningen har tagits in i skollagen för både förskola och grundskola. Alla elever ska ha rätt till elevhälsovård. Det är okej att ha intagningsprover till profilklasser på senarestadiet. Istället för polishämtningar av skolkare blir rektor skyldig att underrätta vårdnadshavare samma dag om eleven uteblir utan giltigt skäl. Det är också rektor som ska besluta om ledighet. Syftet är att höja närvaron, vilket är vällovligt.

En elev som inte når målen har rättighet till ett åtgärdsprogram. Där ska anges vad som ska göras från skolans sida för att eleven ska nå målen. Om inte eleven och hans/hennes vårdnadshavare är nöjda med innehållet kan de överklaga åtgärdsprogrammet. Detta är nytt och kommer sätta press på lärare och rektorer att sätta in insatser tex i form av speciallärare, extra tid, lovskolor osv. Hoppet ställs till att insatserna sätts in tidigt.

Skolplikten kan förlängas för elev som inte når målen. Förhoppningen är att elever som inte når målen i år 3 ska gå om ett år. Jag ställer mig frågande till att betyg ska sättas från och med hösten år 8. Vart tog betygen i år 6 vägen? Menar man att de skriftliga betygsliknande omdömena ersätter betyg i år 6?

Statens skolinspektion ska kunna förlägga skolor med vite, dra in tillstånd eller stänga ner icke-fungerande skolor. Rektor får också möjlighet att stänga av elever som stör ordningen.

Att döpa om sfi till utbildning i svenska för invandrare känns väl som en smärre förändring. Varför inte vara så vågad att man kallar ämnet "svenska för vuxna nybörjare"?

När det gäller religiösa friskolor är det bra att böneverksamhet blir frivillig. All undervisning ska vara icke-konfessionell, vilket är en bra kompromiss. Sedan att Björklund i sin presskonferens var tvungen att nämna muslimer som det största hotet minst två gånger - dock under viss stamning - känns inte helt bra.

Att kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner ska tas bort är tidsbesparande. Nu gäller det att läsa vidare vad som INTE står i förslaget till skollag innan remisser ska skrivas.
Andra som bloggar: Johan, Magnus, Isak, Stefan, Kerstin

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter