måndag 18 oktober 2010

Lärarlegitimation kan höja lärarstatus

Regeringen har idag lagt fram ett förslag om att införa lärarlegitimation. Förslaget har varit ute på remiss i kommunerna. Lärarlegitimation är ett led i att höja statusen för läraryrket. Något som Centerpartiet drivit länge.

Systemet föreslås införas 2012 och innebär att rektorerna måste anstränga sig att hitta behöriga lärare. Legitimationen ska utfärdas efter genomgången utbildning och ett introduktionsår, samt ska givetvis kunna dras in.

Tack vare att Alliansen har blivit omvald kan dessa förslag bli verklighet. Något som gör vardagen bättre för lärare och elever i skolorna. Behörigheten hos lärare är av betydelse. Kanske inte alltid i relationsskapandet med elever, men absolut vid betygsättning, vid samtal kring och utvärdering av kunskaper, lärprocesser och vid bedömning. Björklund menar dock att arbetsrätten går före behörigheten, vilket jag ställer mig ytterst frågande till. Kompetens är kompetens och måste värdesättas före antalet anställningsår. Allt annat blir hyckleri i ett arbetsrättsligt krameri.

Helene Odenljung, Jenny Löwerot och C i Dalarna bloggar också.

Etiketter: , ,

6 Comments:

Blogger Pekka Karvonen said...

Inget ont i förslaget, men tyvärr är detta mest kosmetika. Ett förstatligande av skolan, vilket förordas av fp, är rejälare grepp. Då kan man på helt andra grunder fastställa den rejäla lönehöjning som lärarkåren behöver för att räddas. Synd att resten av alliansen inte tycker att det är viktigt nog...

måndag 18 oktober 2010 22:34:00 CEST  
Blogger Fredrik Karlsson said...

De lärare som idag är behöriga redan, dvs. en lärare som har fullständig lärarutbildning och behörighet kommer inte att få legitimation om de inte har minst ett års anställning redan som lärare på heltid. Då får denne legitimation i sina ämnen. De lärare som däremot inte har ett års arbete som lärare på heltid i de ämnen de är behöriga för kommer inte att få legitimation och de kommer inte heller att få lov att undervisa från och med 1 juli 2012.

De har heller inte rätt till något provår som ger rätt till legitimation. Det provåret är helt tillägnat de som har gått den nya lärarutbildningen. Om min och uppenbarligen andras tolkning av propositionen stämmer så kommer en hel rad behöriga lärare i princip att bli stoppade från att utöva sitt yrke. Detta talade Björklund tyst om vid den presskonferens som hölls igår. Men det är detta som står i regeringens proposition.

Högskoleverket har i sin remiss yrkat på att förslaget om att införa lärarlegitimation skall återremitteras därför att det är behäftat med mycket stora brister. Här är två citat från Högskoleverkets remiss:

"Högskoleverket anser att de föreslagna ändringarna av författningen har stora brister, och knappast kommer att få önskad effekt. Det finns också omotiverade undantag. Inte minst det föreslagna introduktionsåret är förknippat med flera problem. Högskoleverket konstaterar också att de föreslagna ändringarna kan få stora negativa effekter för personer med utländsk lärarutbildning."

"I paragrafen föreskrivs att det ska krävas ett introduktionsår för att få legitimation. Högskoleverket ser flera problem med denna konstruktion, och avstyrker att introduktionsår införs. Svårigheter att få en första anställning kan göra att lärare får vänta länge på att bli tillsvidareanställda. Läraren blir också utlämnad till en enskild rektor, vilket för med sig rättsäkerhetsproblem. Det bör vara en grundprincip att en godkänd lärarutbildning är en garanti för att studenten motsvarar kraven."

Den här regeringen har med andra ord lagt ett förslag som är så dåligt att det aldrig borde lagts fram ens. Det är i princip det Högskoleverket säger. Dessutom brister det gravt när det gäller rättssäkerheten. //Frekar06

tisdag 19 oktober 2010 11:44:00 CEST  
Anonymous Anonym said...

Håller helt med föregående talare, dvs Frekaro6.

Dessutom lämnas fältet fritt för allsköns godtycke och ren nepotism (som iofs redan grasserar, men med det här förslaget blir det om möjligt ännu värre).

Det innebär en katastrof för den enskilde läraren ur rättssäkerhetssynpunkt.

Att sen också möjliggöra retroaktivt ogiltigförklarande av redan utfärdad yrkesexamen framstår vidare som direkt olagligt.

tisdag 19 oktober 2010 21:03:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej. Tack för era kommentarer.
Pekka: Förstatligande är inte bra då avståndet mellan arbetsgivare och arbetstagare blir längre. Dessutom råder olika behov och villkor i olika kommuner.
Fredrik: Om det finns brister antar jag att Utbildningsdepartementet rättar till dem.
Jag citerar propositionen:
"Kravet i 2 kap. 16 § på genomförd introduktionsperiod gäller inte lärare eller förskollärare som
1. har avlagt behörighetsgivande examen eller har fått ett behörighetsbevis av Högskoleverket, och
2. före den 1 juli 2012 har arbetat sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande i en eller flera anställningar som lärare eller förskollärare varvid den senaste anställningen inte får ha upphört mer än sex månader innan han eller hon ansökte om legitimation."
Här står inget om heltid.
Förslaget är inte till för att sätta dit människor. De allra flesta lärare är kompetenta och engagerade. De ska ha cred för det och inte bli omglidna på insidan av personer som inte lagt ned den tid och de pengar på sin utbildning. Introduktionsåret är som en förlängning av Lärarhögskolan. Detta sätter press på Lärarhögskolan att vara raka mot de lärarstuderande som behöver utvecklas ytterligare eller rent ut sagt inte passar som lärare.
Mvh Helen

tisdag 19 oktober 2010 21:50:00 CEST  
Blogger Pekka Karvonen said...

Som kommunerna skött skolområdet på många ställen finns det lärare som inte alls är intresserade av någon närhet till lokalpolitikerna. Med istället ett statligt huvudmannaskap och en utbyggd och kvalitetshöjd skolinspektion kan man t.ex. mäta elevernas kunskap före och efter en kurs som genomförs på en skola, sätta elevens betyg, revidera lärarens lön baserat på kunskapsutvecklingen. Läraren har då full pedagogisk frihet att göra eleverna duktiga på det som målen föreskriver och skolinspektörerna mäter. En reell möjlighet att påverka lönen genom att undervisa bra måste till om en kvalitetshöjning värd namnet ska bli verklighet och om man ska kunna känna sig respekterad som en kämpande lärare.

tisdag 19 oktober 2010 22:41:00 CEST  
Blogger Fredrik Karlsson said...

Detta är en petitess i sammanhanget om det i propositionen direkt, indirekt eller inte alls om heltid ska gälla. Kritiken mot förslaget ligger på en helt annan nivå. Det handlar om grundläggande principer i demokratin i form av rättssäkerhet som förslaget gravt åsidosätter. Förslaget öppnar för en godtycklighet som saknar motstycke i det svenska utbildningsväsendet. Precis som en är inne på i kommentarerna (Regeringensforslagomlararlegitimation) så framstår möjliggörandet av retroaktivt ogiltigförklarande av redan utfärdad yrkesexamen som direkt olagligt.

Här går det inte att lappa och laga. Förslaget måste stoppas. Och sen får regeringen göra om och göra rätt. Att Utbildningsdepartementet skulle rätta till brister i förslaget är väl knappast sannolikt. De skulle med största sannolikhet (har mailat dom ett antal gånger) antingen helt avvisa kritiken i luddiga termer eller ge ett svar som inte går att tolka på annat sätt att de inte ens förstått vad kritiken handlar om. Det är ungefär som att tala med en vägg allvarligt talat. Nej, ska det hända något så måste vi försöka påverka genom andra sätt, till exempel genom sociala medier.

onsdag 20 oktober 2010 00:30:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter