onsdag 16 november 2011

Budgetfullmäktige - anförande skola

Idag på fullmäktigedebatten ägnades två timmar åt diskussion om grundskolan, gymnasieskolan, skolbarnsomsorg och SISAB:s verksamhet. Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) inledde debatten och Johanna Sjö (M) höll sitt anförande därefter. Mitt inledningsanförande följer här:

"Stadens skolor ska bedriva en undervisning som ger hög kunskapsutveckling för alla elever. Då krävs tydliga kunskapskrav och höga förväntningar på både elever och föräldrar. Framgångsfaktorer är tydligt fokus på kunskap, engagerade lärare, tydliga ordningsregler och tät föräldrasamverkan.

En av de största utmaningarna är att lyfta kunskapsresultaten i de skolor som idag har en låg måluppfyllelse. Men goda exempel finns och de lyfts fram som vi hörde i skolborgarrådets tal. Strukturerat ledarskap och tydliga mål har lett till höjda kunskapsresultat. Och givetvis ska skolledares och lärares löner kopplas tydligare till uppnådda resultat och pedagogisk skicklighet.

Centerpartiet betonar att individens behov ska stå i fokus för undervisningen. På samma sätt som spetsklasser ska erbjuda utmaningar för elever med hög fallenhet för studier ska barn i behov av särskilt stöd få tillgång till sommarskola, speciallärare, lördagsgymnasium och läxhjälp.

Rektor spelar en avgörande roll för skolans pedagogiska utveckling. Ansvaret för elevernas resultat, uppföljning och åtgärder för att förbättra resultatet ligger hos rektor. Ledarskapet hos rektor och lärare är av stor betydelse för hur eleverna uppnår målen i skolan. Tydliga, mätbara och förankrade mål är nyckeln. Stadens centrala skolorganisation ska också ha tydliga mål och arbeta med identifierade framgångsfaktorer. Att varje skola ska se sin skola som den bästa - smaka på den. Givetvis ska vi politiker i vårt ledarskap visa förtroende för professionen och fatta beslut som bygger på evidens.

Jag skulle också vilja lyfta fram den pedagogiska potential som finns i skolbarnomsorgen och fritidshemmen. Tänk er läxhjälp, läsning och annan pedagogisk verksamhet som ger ett mervärde och kan frigöra tid för familjerna.

För att barnen i svenska skolor ska orka lära bjuds det på skolmat. Och som matglad och stolt centerpartist citerar jag budgeten: "Stockholm ska bli en föregångskommun där elever och personal i skolan vet att de får en god, näringsrik och säker mat."

Jag vill också betona inomhusmiljöns betydelse för elevernas fysiska hälsa och lärande. Våra elever förtjänar en bra ventilation. Förebyggande verksamhet måste förekomma där barn och lärare görs delaktiga. Inomhusluften ska mätas vid relevanta tidpunkter då lokalerna används. Uppföljningen ska prioriteras och intensifieras."

Debatten kom att handla mycket om lärarnas löner och kunskapsresultaten. Vänsterpartiet hade fått resultaten om bakfoten när de menade att resultaten gått bakåt. Jag ifrågasatte vänsterpartiernas förslag om att slopa skolvalet.

Mitt andra anförande löd enligt följande:

"Bästa sättet att bädda för självförsörjning och att varje ungdom får eller skapar sig ett jobb är att bedriva god utbildning med kunskap i fokus. Alliansen har reformerat grundskola och gymnasieskola i denna anda.

Dagens unga behöver veta vad som förväntas av dem då de kommer ut på arbetsmarknaden. Centerpartiets analys är också att en högre grad behöver starta och driva företag för att de ska ha sysselsättning i framtiden.

Regionala programråd och samverkan med branscherna gör att utbildningen blir mer verklighetsanknuten.

Lärlingsutbildningarna ger praktik och kunnighet inom praktiska yrken.

Entreprenörskap i gymnasieskolan är en annan viktig grundsten. Men också att Stockholms skolor samverkar med näringsliv, universitet, högskolor, samt den breda satsning på matematik, teknik och naturvetenskap som fortsätter inom grund- och gymnasieskolan, där vi kan möta arbetsmarknadens behov. Med glädje ser vi nu att antalet elever som ansökte till naturvetenskapligt program ökade i höstas.

Att fler unga får chansen att starta, driva och testa att avsluta företag till exempel inom ramen för Ung Företagsamhet gör att de känner sig bekanta med företagande och entreprenörskap och får växa på ett helt annat sätt än de gör i de andra ämnena, vilket också visar sig att de gör i verkligheten sedan.

Det viktigaste för framtidens jobb är kanske att förskolebarnens nyfikenhet följer med upp i åldrarna. Det entreprenöriella lärandet i grundskolan bejakar initiativ och kreativitet på ett sätt som gör att eleverna känner delaktighet och får ta ansvar på ett värdefullt sätt.

Med alla dessa utbildningspolitiska insatser i kombination med arbetslinjen och en bra näringslivspolitik hoppas jag att de som är verksamma i Stockholms stads kommunfullmäktige om ett decennium står här i talarstolen och konstaterar att alla elever når målen, att avhoppen i gymnasieskolan inte existerar och att ungdomsarbetslösheten är obefintlig."

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter