fredag 28 september 2012

Avfallsplan och riktlinjer för Lex Sarah

Igår hade vi möte med Bromma stadsdelsnämnd. Jag lade två särskilda uttalanden till två olika remisser. Det första gäller förslaget till avfallsplan som är ett väldigt genomarbetat förslag. Jag ville ändå trycka på några olika saker som utifrån min horisont är av betydelse att poängtera.

Det andra ärendet gällde remiss av riktlinjer för Lex Sarah, något som har engagerat Centerpartiets Brommanätverk under ett och ett halvt års tid. Det är av betydelse med transparens och öppenhet vad gäller Lex Sarah-anmälningar, samtidigt som det aldrig får råda tvivel om att personal känner oro eller obehag inför att göra sådana anmälningar som ska vara en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Centerpartiets SU:n följer här:

"Förslaget till avfallsplan välkomnas. Avfallshämtning och källsortering är en viktig vardagsfråga för människor. Sopor är något vi vill bli av med på ett enkelt och smidigt sätt, men många miljövänner vill också kunna nyttiggöra de resurser som soporna är. Därför måste staden ständigt arbeta med att utveckla avfallshanteringen i en klimatsmart riktning.

Det ska vara lätt att återvinna sina förpackningar och tidningar. Det ska också löna sig för den som traskar till återvinningsstationen eller slaskar med att sortera ut matavfall. Centerpartiet skulle i framtiden vilja se ett system där inte bara hushållsavfall, utan även tidningar, förpackningar, glas och matavfall hämtas hemma hos brommaborna, sk hemhämtning. Med en ny ekonomisk och organisatorisk modell där varje insamlad förpackning har ett pris, som sedan kan kvittas mot avfallsräkningen kan återvinningen öka ytterligare. Detta kan jämföras med sk pantsystem. Tjänster som innebär hemhämtning av sopor kommer säkerligen erbjudas av företag om det är enkelt att som företag att bli av med sopor och förpackningar.

Infrastrukturen för återvinning måste stadens nämnder ta hänsyn till redan i planeringsskedet av byggprojekt. Öppettiderna på stadens återvinningscentraler bör vara generösa. Informationen om var och hur man kan återvinna ska vara tillgänglig och god. Hyres- och fastighetsvärdar bör vara ålagda att informera nyinflyttade om var och hur man kan källsortera samtliga fraktioner."
 
"Lex Sarah är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet för utförare av omsorgsverksamheterna. Det får aldrig råda tvivel om att medarbetare vid incidenter eller missförhållanden känner oro inför att göra en Lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.

Det är av stor vikt att det råder konsekvens kring hur anmälningsärenden av Lex Sarah-anmälningar utformas. Alla Lex Sarah-anmälningar från såväl privat som kommunal regi borde skrivas avidentifierade så att de kan anmälas i öppenhet och därmed kunna följas transperent av både politiker och brukare. Vid behov av förtydligande eller kompletterande uppgifter ska alltid Socialstyrelsen ha rätt att under sekretess fördjupa sig i ärendena.

Centerpartiet skulle gärna se att även förskola och skola omfattades av Lex Sarah-bestämmelserna."

Etiketter: , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter