fredag 17 juni 2016

Uppgradera Tunnlandsparken till stadspark

Igår på stadsdelsnämnden lade jag en skrivelse om parkutveckling av Tunnlandsparken ovanför Brommaplan. Den gick in till förvaltningen för besvarande. Läs skrivelsen nedan:

Skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd om Tunnlandsparken
I samrådsremissen kring Centrala Bromma tidigare i år pekades Tunnlandsparken ut som stadspark. Redan idag fyller parken en viktig funktion som grönyta och park. Den kommer att bli än viktigare i samband med nybygge i Brommaplans centrum och med fler bostäder vid reningsverket.
Centerpartiet anser att staden redan nu ska planera för att reservera de medel som vid nybyggnation automatiskt ska avsättas till konst (den sk 1 %-regeln) som kan bidra till olika funktioner i Tunnlandsparken. Exempelvis kan stenstatyer i form av olika djur locka barn till lek. Träd och buskar i olika formationer kan skapa fantasifulla rum i parken. Målade pallkragar kan ställas upp för stadsodling. En klättervägg med mosaik kan ha en dubbel funktion. Med funktionell konst kan Tunnlandsparken lyftas till stadspark.

Stadsdelen bör inte vänta så länge som till att framtida detaljplaner blir klara, utan behöver redan nu planera för en park som lever upp till de nya Brommabornas förväntningar.
För att Tunnlandsparken ska uppgraderas till stadspark krävs några åtgärder:

-          Lekplatsen för mindre barn strax bredvid grusplanen bör rustas upp och utvecklas.

-          Platser för stadsodling bör pekas ut.

-          Aktivitetsstationer som boulebana, klättervägg, skateboardramp kan anläggas i samverkan med föreningar och företag för att parken ska få flera olika funktioner för olika målgrupper.

-          Grillplatser med fasta bänkar och bord bör byggas på några platser. Dessa kan bli sociala mötesplatser för olika åldersgrupper såväl vinter- som sommartid.

-          Skyltar till och vid parken bör sättas upp

Centerpartiet föreslår också att Brommaborna ska få vara delaktiga i vilka funktioner som ska finnas i stadsparken Tunnlandsparken. Detta skulle kunna göras i form av ett mini-samråd vad gäller parken. Ett mini-samråd skulle kunna gå till så att förvaltningen i utställningsform bjuder in Brommaborna och ungdomsrådet att föreslå hur befintlig park ska rustas upp och utvecklas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag:

Att förvaltningen driver frågan om att kunna tillgå medel avsatta för den sk 1 %-regeln vid ombyggnation av Brommaplan till utveckling av Tunnlandsparken.
Att förvaltningen låter Brommaborna vara delaktiga i att föreslå olika funktioner som skulle kunna tillföra ett mervärde till Tunnlandsparken i t ex ett mini-samråd.

Att förvaltningen rustar upp och utvecklar Tunnlandsparkens lekplats.

Att förvaltningen sätter upp skyltar som visar till Tunnlandsparken

Etiketter: , , , , ,

onsdag 6 januari 2016

Nagel i ögat på MP vad gäller stadsbyggnad

Bromma tidning frågade på årets sista stadsdelsnämndsmöte vilka nyårslöften vi har. Privat brukar jag aldrig avge nyårslöften, men nog kan jag lova att Centerpartiet ska ligga på majoriteten i att bygga högt och tätt i Bromma. "Vi ska vara en nagel i ögat på MP vad gäller att bygga högt och tätt."

Just nu kan vi se flera lyftkranar i Bromma, vilket ju är bevis på beslut om byggnationer som kan ge nya bostäder. Beslut som fattades av Alliansen i stadshuset. Men stadsbyggnadsbesluten från majoriteten lyser med sin frånvaro, vilket innebär att bostadsbyggandet i Bromma riskerar att avstanna. Intressant var att Miljöpartiet mfl på stadsdelsnämnden i december biföll byggnationer i Blackeberg, något som man i maj 2013 motsatte sig. Då remissen om programområde Blackeberg togs i maj 2013 var man också mycket kritisk till att Alliansen ville ta ned träd i samband med husbyggena, något man nu alltså själv vill göra, enligt stadsdelsnämndens beslut.

Se artikeln här.

Etiketter: , , , ,

tisdag 22 december 2015

Låt Lillsjöparken vara en park

För någon vecka sedan berättade Bromma Tidning om att bla Exploateringskontoret har utrett huruvida Lillsjöparken ska bli naturreservat eller inte. Jag fick frågan från tidningen hur jag och Centerpartiet ställer oss till tjänsteutlåtandet, som både syftar till att man ska invänta hur det blir med Bromma flygplats och att Lillsjöparken inte har något regionalt intresse i egenskap av friluftsområde.

Nu presenterades i dagens DN att regeringen har beslutat att lägga ned utredningen om att lägga ned Bromma flygplats, vilket var ett efterlängtat besked, om än fördröjt. Detta innebär att Lillsjöparken återigen är hotad som park, men jag hoppas att stadshusmajoriteten slår förslaget ur hågen och istället tittar på hur parken kan utvecklas ur ett entreprenöriellt perspektiv.

Läs artikeln i Bromma Tidning här.

Etiketter: , , , ,

söndag 25 oktober 2015

Skrivelse om badplatser väcker uppmärksamhet

I torsdags fick jag svar på min skrivelse om att förvaltningen bör bjuda in brommaborna att ge förslag på var man kan anlägga enkla badplatser. Detta förslag fick uppmärksamhet i både Bromma Tidning och i Mitti Bromma, där jag också intervjuades.

Notis i Bromma Tidning:
Förslaget: Fler "enkla" badplatser
I en skrivelse till nämnden föreslår Helen Törnqvist (C), ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, att man ska göra badandet mer tillgängligt för Brommaborna, genom att anlägga fler enklare badplatser i stadsdelen, som till exempel fler badstegar eller pontonbryggor.
   I ett tjänsteutlåtande skriver förvaltningen att de är positiva till att anlägga fler badplatser, men att det är en kostsam process som tar lång tid. Förvaltningen ser inga möjligheter att kunna prioritera att resurser läggs på ytterligare badplatser.

Jag har redan fått ett förslag från en brommabo om att Äppelvikshamnen ska kunna bli en enkel badplats, kanske i samverkan med närboende.

Nedan följer mitt ersättaryttrande som jag lade i samband med att nämnden lade skrivelsen till handlingarna. Jag fick medhåll av Kristdemokraterna:

"Intentionen med Centerpartiets skrivelse är att brommaborna ska få föreslå platser och åtgärder för enklare badplatser där folk kan bada på eget ansvar. I det liggande tjänsteutlåtandet hänvisar man till kostnader och krångel med vattenkvalitetsmätningar, vilket inte var Centerpartiets avsikt med skrivelsen.

Centerpartiet vidhåller och Kristdemokraterna tillstyrker idén om att brommaborna bör få vara delaktiga i att utse platser vid Mälaren som skulle kunna tillgängliggöras för bad."

Etiketter: , , , ,

onsdag 21 oktober 2015

I Mitti Bromma om MP:s stadsmiljönedskärning

I veckans Mitti Bromma skriver Karin Ernlund och jag om att Centerpartiet vill satsa på stadsmiljön. En medborgare har skickat ett hejarop, vilket är trevligt.

Här är vår insändare:
"CENTERN VILL SATSA PÅ STADSMILJÖN
Bromma styrs av Miljöpartiet, som minskade stadsmiljöverksamheten med 1,7 miljoner för 2015. MP drog ned på skötsel av stadsmiljö i parker och grönområden till förmån för nya projekt. Centerpartiet hade hellre gett dessa resurser till stadsmiljöverksamheten för att Brommaborna ska ha rena och trevliga park- och grönområden.
     När många bor i lägenhet är parker, grönytor och naturreservat av stor betydelse för utomhusvistelse och friluftsliv. Våra gröna rum är viktiga vardagsrum - men de kräver skötsel och underhåll. Därför vill C fortsätta utveckla satsningen på stadsmiljön. MP kan ju börja med att återställa nivån till den här Alliansen styrde."

Etiketter: , , , , ,

torsdag 24 september 2015

Fler byggremisser önskas på stadsdelsnämndens bord

Igår skrev jag och Centerpartiets gruppledare i Stockholm, Karin Ernlund, i Bromma Tidning om att vi anser att Miljöpartiet har lagt en våt filt över stadsbyggnadsplanerna i Bromma. Att vi ser en risk i att byggplaner i Bromma läggs på is när nu så få byggremissärenden kommer upp i stadsdelsnämnden. Läs inlägget här.

Tre centervänner skriver också om vilka reformer som krävs för att skynda på och förenkla byggande, förslag som de driver under centerstämman i Falun.

Etiketter: , , , , ,

söndag 13 september 2015

Levandegör Johannesfred

Idag var det presentation av projektet "Levandegör Johannesfred"Ulfsunda slott. OpenLab har jobbat med att få fram idéer och förslag för hur området Johannesfred kan förbättras. Detta kallas idéburen stadsförbättring och var något som Centerpartiet förde in i budgeten för Stockholms stad under Alliansens styre.

Många förslag handlade om att tillgängliggöra bad, något som Centerpartiet driver. Ska man anlägga en badplats är det många krav på driften, men förvaltningen klargjorde att en solbrygga eller räddningsstege är enklare att sätta dit. Andra förslag var att ha koloniträdgårdsförening/stadsodling på Ulvsundadepån och att rusta upp lekplatserna. Någon föreslog konstgjorda öar med träd, en annan en discobadplats. Hunddagis och djursjukhus var också i prototyp. Det fanns också förslag om trafikförbättringar och hur man kan göra en pulkabacke under Huvudstabron. Flera av förslagen handlade om underhåll. Det är viktigt att sådana förslag bemöts snabbt och med återkoppling.

De fyrtio förslagen ska sammanställas till en rapport som förvaltningen kommer använda för att prioritera punkterna och sedan beta av dem ett för ett, enligt tekniska avdelningen.

Det var också roligt att höra att Ulfsunda slott har en hel del idéer om hur man kan möta brommaborna. De har redan nu after work och är en mötesplats för konferenser, såväl stora som små. Det är viktigt att komma ihåg att alla förslag inte behöver genomföras av förvaltningen, utan att föreningar och företag är starka och viktiga resurser i att skapa det som vi kallar närsamhället.

Etiketter: , , , ,

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter